Občanská univerzita > Nabízíme

Zájemcům

Nabízené programy

Milí zájemci, na této stránce naleznete jednotlivé programy, které nabízí Univerzita Palackého v Olomouci v rámci projektu UniON – Občanská univerzita. Přednášky, workshopy, poradenství a další programy různých druhů na vybraná témata zajišťují zkušení lektoři, kteří tuto činnost vykonávají zcela dobrovolně, bez nároku na honorář a v místě, jež si sami zvolíte. Za kvalitu každého z programů pak zodpovídá koordinační tým UniON – Občanské univerzity z Univerzity Palackého.

V přehledu programů naleznete vždy téma a případně název příslušného projektu, dále jeho formát, délku a cílovou skupinu. Pro upřesnění podoby přikládáme ke každému z programů i krátkou anotaci.

Téma: Finanční gramotnost – základy hospodaření s penězi a spotřebitelský úvěr

Název: Základy hospodaření s penězi a spotřebitelský úvěr

Formát: přednáška, workshop, diskuze

Délka: 2 x 45 minut

Cílová skupina: žáci středních škol, poslední 2 ročníky základních škol

Anotace:

První přednáška je zaměřena na hospodaření s prostředky jak z pohledu osobních financí, tak rozpočtu domácnosti. Cílem je vyvážit nakládání s finančními prostředky a díky tomu předcházet zadlužování. První přednáška je základem pro navazující přednášku, která se čistě věnuje problematice spotřebitelských úvěrů a predátorských praktik některých poskytovatelů těchto úvěrů.

Téma: Média veřejné služby: televize, rozhlas, ČTK

Název: K čemu jsou dobrá veřejnoprávní média?

Formát: přednáška, workshop, diskuze

Délka: 90 minut

Cílová skupina: žáci středních škol

Anotace:

Odkud čerpáme zprávy o světě, ve kterém žijeme? Co můžeme očekávat od televize a rádia v duálním systému veřejnoprávních a soukromých médií? Jak se definuje veřejná služba? A jakou roli v tom hrají sociální sítě?

Workshop nabízí interaktivní metody hledání odpovědí na takto položené otázky. Lektoři vysvětlují a prakticky dokládají nastolování denní agendy ve srovnání Facebook – Twitter – ČTK. Na jednoduchém modelu představují systém kontroly a zákonů, které zaručují postavení veřejnoprávních médií. V rozsáhlejší společné aktivitě sami studenti v rolích různých společenských skupin lidí pochopí princip Kodexu České televize a Českého rozhlasu a práci mediálních rad. Lektoři dále na konkrétních kauzách dokládají užitečnost médií veřejné služby. Pomocí fiktivního hlasování předvádějí model proměny médií v okolních zemích (Polsko, Maďarsko, Slovensko), kde už byla demokratičnost a otevřenost veřejnoprávních médií omezena. V závěrečné části si sami studenti vyzkouší možnou proměnu demokratického média v medium řízené a omezované státní mocí.

Téma: Civilizační choroby

Název: Civilizační choroby a jejich prevence

Formát: přednáška, workshop

Délka: 50 - 80 minut (dle zájmu)

Cílová skupina: žáci středních škol

Anotace:

Život v moderní civilizaci poskytuje řadu výhod, bez kterých si své bytí už snad ani nedovedeme představit. Existují i stinné stránky tohoto života? Stres, nedostatek spánku, tučná strava, cukr, alkohol, životní prostředí a nedostatek fyzické aktivity jsou jedny z mnoha proměnných v rovnicích, jejichž výsledkem jsou civilizační choroby. Jejich rozvor nastává pozvolna a mnohdy nástupu onemocnění nevěnujeme pozornost nebo jen nehledíme na rizika. Moderní doba si zkrátka vybírá svoji daň.

Téma: Antibiotika

Název: Co jsou to antibiotika a proč přestávají účinkovat?

Formát: přednáška

Délka: 45 minut

Cílová skupina: žáci středních škol

Anotace:

Antibiotika jsou jedním z největších objevů moderní medicíny. To, co ve dvacátých letech dvacátého století začalo jako plíseň na Petriho misce, je dnes základní kámen současné medicíny, bez kterého se snad už neobejdeme. V dnešní době existují antibiotika v mnoha variacích s širokým okruhem využití. Avšak i antibiotická léčba má své limitace a úskalí. Co jsou tedy antibiotika, jak je správně užívat a je opravdu antibiotická rezistence strašákem moderní doby?

Téma: Fyzika – optika

Název: S optikou na stopě významných vědeckých objevů

Formát: přednáška

Délka: 45 - 90 minut (dle zájmu)

Cílová skupina: žáci středních škol

Anotace:

Člověk získává většinu informací o okolním světě pomocí zraku. Zrak vnímá informaci přenášenou prostřednictvím světla. Proto optika jako nauka o světle hraje důležitou roli v poznávání světa, ve kterém žijeme. Optika vysvětluje podstatu jevů, které známe z každodenního života, odraz a lom světla, vznik duhy i faty morgány. Vysvětluje, proč je obloha modrá a slunce při západu a východu červené. Pomocí optických metod byla změřena velikost naší Země, byla prozkoumána sluneční soustava a v současné době jsou pozorovány daleké končiny vesmíru. Optické pokusy sehrály významnou roli při objevu dvou převratných vědeckých teorií, které na začátku dvacátého století zásadním způsobem změnily naše představy o fyzikálních zákonech. Totiž kvantové teorie a teorie relativity.

Téma: Mediální reprezentace minorit

Název: Fikce nebo realita? Stereotypy, co si vnášíme do života

Formát: přednáška

Délka: 90 minut (i s diskusí)

Cílová skupina: posluchači napříč věkovými kategoriemi

Anotace:

Obrazy, se kterými se setkáváme v médiích, jsou podstatnou součástí života většiny z nás, mělo by nás proto zajímat, jaké že to obrazy jsou. Zejména u témat, která nejsou většinová, ale naopak menšinová, mohou být pro nás informace z médií klíčová, jelikož s danou skutečností nemáme jinou, než médii zprostředkovanou zkušenost. Odpovídají ale tyto obrazy realitě? A pokud ne, proč to můžeme vnímat jako zásadní problém? Společně se zaměříme na různá témata (rasa, sexualita, hendikep aj.), o nichž můžeme mít díky mediální reprezentaci mylné a zkreslené informace. Cílem přednášky a následné diskuse je upozornit na fakt, že média a mediální reprezentace (zde zejména ve fikčních obsazích, jako jsou filmy a seriály) se podílí na tom, jaký si vytváříme obraz světa kolem nás. Pokud jsou proto některá témata zpracovávána stereotypně (např. podoba různých identit), má to na názory společnosti nepopiratelný vliv a je dobré na to upozornit.

Téma: Matematika

Název: Matematika je jazykem přírodních věd

Formát: přednáška

Délka: 90 minut

Cílová skupina: posluchači napříč věkovými kategoriemi

Anotace:

V rámci přednášky se pokusím obhájit následující čtyři teze:

  • Fyzika je nesmírně úspěšný pokus o informační kompresi celého vesmíru.
  • Matematika je jazykem této informační komprese.
  • Proč je matematika jazykem přírody, to je největší filosofická záhada naší doby.
  • Používání matematiky mimo kontext přírodních věd, zejména v ekonomii, vede v lepším případě k nedorozumění, v horším případě ke katastrofě.

Téma: Matematika – statistika

Název: Cesta do pekel aneb jak špatné incentivy a nevhodná matematika ničí vědu a výzkum

Formát: přednáška

Délka: 90 minut

Cílová skupina: posluchači napříč věkovými kategoriemi

Anotace:

Před několika lety se německý koncern Bayer pokusil zopakovat několik desítek přelomových akademických studií, které ohlašovaly objev různých protinádorových léčiv. Ve většině případů replikační studie selhaly. Podobná šokující svědectví o falešné positivitě mnoha publikovaných „objevů“ se poslední dobou množí jako houby po dešti. V těle vědy a výzkumu se něco pokazilo. Během přednášky chci ukázat, že za tato selhání je zodpovědná mimořádně nešťastná synergie špatného managementu akademického výzkumu s nevhodným statistickým aparátem. Ukážu, proč jsou klasické statistické metody receptem na falešnou positivitu. Vysvětlím, jaký je rozdíl mezi testováním hypotéz a správnou, tedy bayesovskou inferencí. Prozkoumám nešťastný koncept p-hodnot. Na závěr vyslovím temné varování a ukážu na příkladu finanční krize z roku 2008, kolik škod dokáže nadělat nevhodná matematika ve spojení s perverzními incentivami.

 

Název: „Strojové učení změní svět víc, než si myslíte.“

Formát: přednáška

Délka: 90 minut

Cílová skupina: posluchači napříč věkovými kategoriemi

Anotace:

Nové tisíciletí začalo na poli vědy, výzkumu a technologií v poměrně ostrém tempu. Data se stala ropou jednadvacátého století. K jejich porozumění však stará dobrá statistika rozhodně nestačí. Žezlo zvolna přebírají bayesovské metody, Complexity Science a zejména strojové učení. Ze všech metod strojového učení nejvíce pozornosti sklízejí umělé neuronové sítě, na jejichž použití je založen nejeden div moderní techniky od autonomních vozidel přes rozpoznávání obrazu až po Google Translate. O to pozoruhodnější je, že k porozumění neuronovým sítím stačí základní kurs lineární algebry a derivace složené funkce. V této přednášce se pokusím vysvětlit, kde se umělé neuronové sítě vzaly, jak a proč fungují a k čemu jsou dobré.

Téma: Volební chování v ČR a předvolební průzkum

Název:  Jak volí vaši sousedé? Volební průzkumy a volební mapy

Formát: poradenství

Délka: 45 - 90 minut (dle zájmu)

Cílová skupina: posluchači napříč věkovými kategoriemi

Anotace:

Představení volebních map a volebních průzkumů v podání odborníka na volební data Jakuba Lyska. Jak volí Češi? Kde jsou pravicové bašty a kde levicové? Jak volby souvisí s věkem, vzděláním a pracovní pozicí? Proč Praha volí jinak než zbytek Česka? A proč na volebních mapách stále vidíme hranici bývalých Sudet? To je hned celá řada otázek, kterými se dnes politologové zabývají. V médiích se rovněž můžete dozvědět o volebních průzkumech. Na co ale dávat při interpretaci čísel pozor? A lžou nám předvolební průzkumy?

Téma: Lékařská chemie a biochemie

Název:  Biochemie člověka – jednoduchý přehled metabolických drah v lidském těle

Formát: přednáška

Délka: 60 - 90 minut (dle zájmu)

Cílová skupina: žáci středních škol, posluchači napříč věkovými kategoriemi

Anotace:

Biochemické procesy v těle jsou nesmírně důležité a zajímavé. Strava má velký význam pro všechny metabolické dráhy a také pro psychickou pohodu každého člověka. Zajímá vás, co se děje v těle, když se najíme? Jak tělo hospodaří se zdroji energie? Víte jak se udržet v dobré kondici?

 

Název:   Jak se stát vědcem a co obnáší pracovat v základním výzkumu

Formát: přednáška, diskuze

Délka: 60 - 90 minut (dle zájmu)

Cílová skupina: 3. a 4. ročníky středních škol, posluchači napříč věkovými kategoriemi

Anotace:

Jak si představujete vědce? Víte co obnáší pracovat v základním nebo aplikovaném výzkumu? Jak vypadá pracovní den? Co všechno musíte udělat proto, abyste se stali vědcem? Zajímají vás přírodní vědy a práce na vysoké škole? Pak je tato přednáška právě pro vás!
Cílem přednášky je popsat a vysvětlit, v čem spočívá práce vědce a pedagoga na vysoké škole. Přednáška je určena pro mladší generaci, která se nachází na středních a základních školách. Na generaci, která bude v budoucnu o prostředcích na vědu a výzkum rozhodovat nebo může působit např. pomocí svých rodičů na lidi, kteří o tom rozhodují teď. Chceme nalákat mladé lidi na práci ve vědě a nasměrovat je k budoucímu doktorskému studiu nejen na lékařské fakultě.

 

Název:  O studiu na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pohledem pedagoga

Formát: přednáška, diskuze

Délka: 60 - 90 minut (dle zájmu)

Cílová skupina: 3. a 4. ročníky středních škol

Jaké jsou Vaše představy o studiu na lékařské fakultě? Víte, co vás čeká? Jaké máte představy o prvním semestru na lékařské fakultě? Přechod mezi střední a vysokou školou bývá náročný pro každého. Role pedagoga v tomto období studenta je taktéž nebývale náročná. Někteří studenti jsou nadšení, jiní frustrovaní, což se odráží i ve vztahu ke škole a k pedagogům. Přicházejí první náročné zkoušky a stresové situace. Pojďme si říct, jaké to je a co vás čeká. 

Téma: Terorismus, mezinárodní bezpečnost

Název:  Mýty a fakta o terorismu

Formát: přednáška, diskuze

Délka: 45 - 90 minut (dle zájmu)

Cílová skupina: posluchači napříč věkovými kategoriemi

Hynek Melichar se dlouhodobě odborně zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti a terorismu. Ohledně soudobého terorismu především v Evropě existuje řada mýtů, které neodpovídají statistikám či vědeckému poznání. Cílem této přednášky je tyto mýty vyvrátit a představit terorismus jako komplexní a dlouhodobý fenomén, který nesouvisí jen s aktuální vlnou globalizovaného islamistického (saláfistického) násilí. Přednáška krom různých podob terorismu posluchačům přiblíží ideové zdroje, taktiky i příčiny teroristického násilí a vztah terorismu a migrace.

Téma: Mediální gramotnosti – lingvistika

Název:  Zkroť jazyk!

Formát: workshop

Délka: 90 minut

Cílová skupina: žáci středních škol

Projekt Zkroť jazyk! se zaměřuje na osvětu v oblasti mediální gramotnosti a popularizaci lingvistiky. Chceme dát studentům možnost naučit se korektně pracovat s texty, se kterými se ve svém životě běžně setkávají, a dokázat v nich odhalit manipulace a argumentační chyby. Každé setkání je rozděleno na tři tematické bloky: Blok 1 studenty seznamuje s rozdělením médií z hlediska motivace jejich působení (např. ekonomická rentabilita, propagace ideologie). Tématem druhého bloku je fact-checking. Blok 3 je zaměřen na argumentační fauly. Studenti se dozví, co si pod tímto pojmem představit a v čem spočívá společenská nebezpečnost AF. Každý blok je zakončen několika radami,
z nichž na konci celého workshopu sestavíme stručný návod, jak zkrotit jazyk.